Katowice Przyszłości

W jakim mieście chcesz mieszkać?

Miasto przyjazne jest wtedy, gdy tworzone jest dla ludzi i z ludźmi. Bo miasto, Katowice, to nasz wspólny dom. Dlatego powinniśmy urządzać go razem tak, by w naszym mieście dobrze czuł się i ośmiolatek, i osiemdziesięciolatek. Katowice przyszłości – miasto życzliwe i przyjazne – powinniśmy tworzyć razem. Każdego dnia. 

Chciałbym zaprosić Państwa do podzielenia się Waszymi opiniami, pomysłami, ale także uczuciem, gdy myślisz o rozwoju naszego miasta. W ten sposób wspólnie stworzymy Katowice przyszłości, zaczynając już dziś.

Jarosław Makowski
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Katowicach

Powiedz nam

Jakie powinny być Katowice przyszłości?

Podaj swój adres email, aby otrzymać wyniki ankiety i informacje o następnych konsultacjach. Nieobowiązkowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 12a, wpisana do Ewidencji Partii Politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie  pod numerem KRS EwP 131, www.platforma.org  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub elektronicznie przez email: katowice@platforma.org. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby uprawnionej. Cel przetwarzania danych to zgromadzenie danych osób zainteresowanych udziałem i biorących udział w konsultacjach społecznych „Katowice Przyszłości”, informowanie oraz promowanie działalności partii politycznej poprzez wysyłkę Newslettera, realizacja celów statutowych partii politycznej, umożliwienie kontaktu z użytkownikiem i administrowanie przekazanymi w tym celu danymi. Administrator korzysta z narzędzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osób których dotyczą i mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora – w tym podmiotom trzecim udostępniającym narzędzia technologiczne dla celów rozsyłania informacji i hostingu, osobom upoważnionym przez Administratora czy podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi doradcze lub marketingowe. Dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przechowywane są przez czas trwania zgody osoby uprawnionej, przez czas istnienia uzasadnionego interesu Administratora lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wskazanych celów. Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w tym w szczególności lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją dotyczącą danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.